Regelverk og retningslinjer rundt kameraovervåkning

Vi får stadig spørsmål om hva som er lov og ikke rundt kameraovervåkning. I denne artikkelen vil vi klargjøre rundt regelverket, og informere om hva som er viktig å vite.

Mange tror kameraovervåkning må godkjennes av Datatilsynet, det er feil. Det er virksomheten som overvåker sitt eget ansvar å overholde alle regler før overvåkningen settes igang. Merk at også bruk av falske kameraer, «dummy-kamera», må oppfylle samme krav.

Kameraovervåkningen må ha et formål

Først må man kartlegge formålet for overvåkningen. Hva er hensikten? Hvilke problemer skal videoovervåkningen løse? Datatilsynet har satt en formålsbegrensning som begrenser hvordan og når overvåkning kan brukes.

Formålene må ha en klar hensikt, og overvåkningen kan ikke brukes på en måte som er uforenlig med hensikten. Du kan ikke overvåke de ansattes pauserom, om det er ran du vil forhindre.

Er sikkerhetskamera nødvendig?

Virksomheten må grundig vurdere om andre sikkerhetstiltak kan oppfylle formålet. Kan adgangssystem eller fysisk sikring forebygge? Ligger nøkkelen i gode rutiner og opplæring av personell? Kameraovervåkning må være et egnet tiltak for det formålet man vil oppnå, dersom alternativene ikke er gode nok.

Datatilsynet stiller krav om at kameraovervåkningen er nødvendig for formålet. For å kunne bruke kameraovervåkning, må man i enkelte tilfeller ha påvist manglende effekt ved bruk av andre, alternative løsninger.

Interessen må veie tyngre enn personvernet

I Norge har alle rett til å ferdes uten å spores, og kameraovervåkning regnes som et inngrep i den retten. Derfor må behovet for kameraovervåkning veie tyngre enn personvernet til de som blir overvåket.

Dersom du ønsker å bruke videoovervåkning på pauserommet for å se hvem som tar lengst pauser, vil de ansattes personvern veie tyngre enn din interesse i å se hvem som sluntrer unna.

Dersom din virksomhet er ransutsatt, kan videoovervåkning i kassaområdet fungere preventivt, være kilde til bevismateriale, samt verne liv og helse. Dette kan være en grunn som veier tyngre enn de ansattes personvern.  

Tungtveiende grunner kan være:

 • vern av liv og helse
 • forebygging og oppklaring av straffbare handlinger der det er stor fare for kriminalitet
 • der det foreligger konkrete problemer av betydning

At noe kan skje i fremtiden er ikke en tungtveiende grunn, men det må foreligge et betydelig problem allerede.

Det finnes en egen forskrift rundt kameraovervåkning i virksomheter. Den kan du lese her.

Kameraovervåkning i borettslag

Det er tillatt med kameraovervåkning så fremt det kommer som et ønske fra beboerne. Saken legges frem i allmøte eller lignende og to tredjedeler må være for. Det holder ikke at bare styret avgjør, alle beboere må være involvert. Det er ikke tillatt med overvåkning for å sjekke om beboere kildesorterer, følger ordensregler eller lignende.

Overvåkning i butikk og bank

Butikker, bensinstasjoner, postkontor og banker kan overvåkes dersom de har et klart behov for å beskytte seg mot kriminalitet. Overvåkningen oppleves som naturlig for de tilstedeværende, men den må stå i forhold til hvor stor trusselen er.

Kameraovervåkning i private hjem

Du har lov til å ha kameraovervåkning på din egen eiendom, men pass på at det ikke fanger opp deler av offentlig område eller naboens hage. Du har ikke lov til å overvåke andres private sfære, slik som leieboliger eller leietakere. Du må selvsagt opplyse alle som bor på din eiendom om kameraovervåkningen.

Kameraovervåkning må normalt skiltes, men i private hjem og hager er det kun en anbefaling, ikke et krav.

Når på døgnet kan jeg overvåke?

Kameraovervåkning bør begrenses til når behovet er størst. For mange virksomheter gjelder dette når kontoret er tomt, som i helger, ferier, kveld og natt.

Les mer om sikkerhet i ferier og høytider her.

På hvilken måte kan jeg bruke opptakene mine?

Opptak fra overvåkning kan leveres til politiet når straffbare handlinger eller ulykker er skjedd. Utover dette må man ha samtykke fra personene på opptaket for å kunne utlevere dem. Det er ikke lov å legge ut opptak på Facebook eller andre steder på internett uten samtykke, da det regnes som grov personvernkrenkelse.

Husk å skilte kameraovervåkningen!

Dersom du har overvåkning, må dette skiltes godt. Skiltene må være mange nok, store nok og tydelige nok til at de er lette å legge merke til. Det må oppgis hvem som er ansvarlig, formålet og hvor man kan lese mer.

Hvor lenge kan jeg ta vare på materialet fra kameraovervåkningen?

Overvåkning kan brukes både for å forhindre en hendelse, og for å oppklare den i ettertid. Der det brukes for å forhindre noe, bør det slettes fortløpende med mindre man oppdager noe. En tommelfingerregel er syv dager, og må du lagre lengre enn dette må du ha dokumentasjon på hvorfor dette er nødvendig.

Dersom opptakene skal brukes til å oppklare en hendelse, kan man hente ut det aktuelle opptaket og spare på det så lenge det er nødvendig for å oppklare, anmelde eller lignende.

Huskeliste for sikring av opptak

 • Sørg for at uvedkommende ikke kan få tilgang til opptakene. Har du fysisk sikring som minnepinne eller dvd, bør dette låses inn.
 • Lagrer du i skyen, må du sørge for at leverandøren har god nok sikkerhet. I henhold til GDPR skal dette formaliseres gjennom en databehandleravtale.
 • Gjennomfør en risikovurdering: Hva kan gå galt? Og hva gjør vi om noe skjer?
 • Overvåkningsanlegget må sikres. Har man ikke kunnskap selv, bør man kontakte profesjonelle.
 • Bruk to-faktor autentisering dersom noen skal ha tilgang til overvåkningen utenfor bedriftens lokaler.
 • Ha et system som gjør at du kan undersøke hvilke brukere som har logget seg inn, også i ettertid. Les mer om fordeler ved bruk av adgangskontroll med ID-kort her.
 • Ha kryptert datatrafikk.
 • Ha klare rutiner og sørg for at disse etterleves.

Stanley Security kan hjelpe deg med kameraovervåkning

Stanley Security kan bistå deg med å avklare usikkerheter rundt regelverket, og hjelpe deg med nødvendig dokumentasjon. Vi har over 40 års erfaring med ulike kameraløsninger, og hjelper deg med overvåkning tilpasset deres sikkerhetsutfordringer.

Våre sikkerhetsrådgivere sitter over hele Norge, og kommer gjerne med løsningsforslag som kan løse deres utfordringer. Kontakt oss her!