Sikkerhet i samferdsel

Samferdsel er en betegnelse på næringer som driver med ervervsmessig transport av mennesker og gods. Herunder gjelder alle former for persontransport, som for eksempel tog, buss, t-bane, trikk og fergetrafikk, i tillegg til alle former for gods og organisering av vareflyt.

Deler av samferdselsbransjen er underlagt sikkerhetsloven fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og har dermed noen ekstra utfordringer når det gjelder sikkerhet. Stanley Security bidrar til å løse disse utfordringene ved å tilby sikkerhetstjenester med smart bruk av teknologi, høy grad av service og tilstedeværelse.

Les mer: Samferdsel og logistikk

Viktig med godt innarbeidede sikkerhetstiltak

Samferdselsbransjen møter mange ulike utfordringer på en daglig basis. Dette kan være knyttet til småting som hærverk og tagging, men også større utfordringer som tap av varer og gods, tap av sensitiv informasjon og brann. Godset som fraktes skal tas godt vare på og tåle å bli transportert fra A til B. Bakgrunnssjekk ifm ansettelser og identitetskontroll for tilgang til virksomhetens lokaler er andre utfordringer bransjen må forholde seg til.

For at transporten skal kunne utføres på en optimal måte, må det sikkerhetstiltak til. Dette vil sikre at godset ikke blir tapt eller stjålet, men også at det holder riktig temperatur dersom det er påkrevd og ikke blir ødelagt på grunn av dårlige rutiner for frakt. Gods og kjøretøy blir daglig utsatt for vær og vind, som kan føre til både vannskader og frostskader.

Gode og etablerte rutiner gir økt sikkerhet

Etablerte og kjente rutiner innad i virksomheten går hånd i hånd med god sikkerhet, og er avgjørende for at samferdselsbransjen skal kunne operere problemfritt og med høy effektivitet. Gode tiltak vil høyne sikkerhetsnivået og redusere kostnadene i driften og ved eventuelle hendelser.

Innenfor alle de ulike sektorene i samferdselsbransjen burde det være et fokus på å etablere rutiner for blant annet effektiv innbruddssikring, sikring av verdifullt gods, samt områdesikring og varsling ved innbrudd. Ofte befinner det seg store verdier i parkerte vogntog og-/eller containere. I tillegg er det viktig med gode rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanlegg. Inndraging, evt. sperre adgangskort når en ansatt slutter er en av flere viktige rutiner. Hva skal man gjøre dersom adgangskort og nøkler er på avveie? Hvilke rutiner har virksomheten for sletting av ineffektive adgangskort som ikke er brukt på lengre tid? Slike ting er enkelt å holde styr på med gode rutiner, men kan være et enormt sikkerhetsbrudd med store følger, dersom rutinene svikter. Stanley Security kan bidra med gode råd til hvilke rutiner og tiltak som burde iverksettes for å redusere kostnader, og hvilke rutiner som burde gjelde adgangskort og administrasjonen av disse.

Sikkerhet ved transport av gods

Når gods skal transporteres fra ett sted til et annet, er det flere sikkerhetshensyn som burde tas. Det gjelder sikring av godset som skal transporteres, gods som står lagret men også utstyret som brukes, varelagre som godset hentes ut fra og leveres til, og for transportørene. Virksomhetene burde innføre tiltak som identifiserer svakheter i systemet knyttet til internt svinn. Dette kan i lengden være meget kostnadsbesparende.

Hvilke rutiner har virksomheten dersom det skjer ødeleggelser på bygninger eller kjøretøy i forbindelse med påkjørsel ved levering av gods? Dersom området er kameraovervåket burde det være klare og tydelige retningslinjer for sikring av bevis, og selvfølgelig gode løsninger for kameraanlegg og lagring av opptak. I tillegg burde det være iverksatt regelmessig service, vedlikehold og tekniske oppgraderinger på sikkerhetsanleggene.

Ta kontakt dersom du har noen spørsmål

Stanley Security har lang erfaring og mye kunnskap om sikkerhet i samferdsel. Vi kan bidra med råd og hjelp til tilrettelegging og implementering av gode sikkerhetsrutiner for samferdselsbransjen.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi din virksomhet med å finne den beste sikkerhetsløsningen.