11/9-20

Stanley Security ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om forslag til revidert overenskomst for vektere 2020-2022. Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har varslet plassfratredelse for 803 vektere.

Vi varsler med dette om at det er en fare for at det kan oppstå en streik som kan ramme vår utrykningstjeneste fra 16.september, ved en eventuell opptrapping av streiken kan vår alarmstasjon som behandler innkommende alarmer også bli berørt. Bedriften vil søke om dispensasjon for arbeide som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade, dette iht. Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Mekling hos Riksmeklingsmannen er fastsatt 14. – 15. september 2020. Dette vil si at man tidligst kan forvente en eventuell streik fra 16. september.

Siden dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende
som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll.

Så snart bedriften får oversikt over den videre utvikling vil du kunne finne nærmere informasjon her på våre hjemmesider.

Oppdatering 16/9-20:

Partene kom ikke til enighet og meklingen av Vekteroverenskomsten med hhv. Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat er avsluttet. Ca 800 ansatte i Securitas AS og Avarn Security AS gikk ut i streik fra onsdag 16. september 2020 kl. 12.
Stanley sin utrykningstjeneste kan i enkelte områder bli berørt som en følge av dette.

Oppdatering 21/10-20:

Streiken startet 16.september og har blitt trappet opp.  Siste opptrapping var onsdag 14.oktober 2020, og da ble flere mobil- og utrykningsvektere hos våre underleverandører tatt ut i streik.  Til sammen er nå 2169 vektere tatt ut i streik.  Derfor oppleves det tidvis noen utrykninger som ikke kan utføres som ønsket.  Alarmstasjon vil løpende varsle de kundene som ikke får utrykning i henhold til avtalt aksjonsplan.

Det var pålagt mekling fredag 16.oktober. Partene kom ikke til enighet, og streiken fortsetter.  Pr i dag er ingen vektere på alarmstasjon tatt ut i streik.